,

Anadolu’nun Korkunç Yaratıkları – s01e06 – Gerisi Hikaye

Bu hafta 18 Mayıs 2014 tarihinde Kocaeli Kitap Fuarı‘nda yaptığımız konuşmamızla karşınızdayız.

Sevgili Mehmet Berk Yaltırık‘ın da katılımıyla Anadolu’daki Korkunç Yaratıkları anlattık. Anadolu Korku Öyküleri‘ni yazarken bizleri etkilemiş, okuduğumuz, büyüklerden dinlediğimiz ve tarihin tozlu sayfaları arasından araştırıp bulduğumuz esin kaynaklarımız hakkında ipuçları bulabileceğiniz bir panel oldu. Konuşmamızda, Gök Tengri inanışından doğup gelmiş Erlik Han, Anadolu Ejderhaları, Sarı Saltık özelinde Anadolu Evliyaları’nın ejderhalarla mücadeleleri, Osmanlı’da Hortlak ve Vampir anlatıları, Evliya Çelebi ve tabii ki Cinler ve cinlere karışanlardan bahsettik.

 

 

Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun, Mehmet Berk Yaltırık

Mp3 formatında indirmek ve diğer bölümleri dinlemek için:
Gerisi-Hikaye-S01B06-Anadolu-Korku-Oykuleri.mp3

iTunes üzerinden ücretsiz indirmek ve dinlemek için:
https://itunes.apple.com/us/podcast/gerisi-hikaye/id946065430

Kaynaklar:
 1. Firdevsi, Şehname I, 3, Basım, Çeviren: Lugal, Necati, 1967, Milli Eğitim Basımevi
 2. Ocak, A. Yaşar, Sarı Saltık Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destani Öncüsü, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
 3. Vilayetname Manakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş’ı Veli, Hazırlayan: Gölpınarlı, Abdülbaki, 1995, İnkılâp Kitabevi
 4. Montague Summes, Vampire: His Kith And Kin, New York 1928.
 5. Christopher Frayling, Vampirizm, çev. Elif Ersavcı, Varlık Yayınları, İstanbul 2009.
 6. Çetin, Çulpan Zaripova, “Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar”, Bilig, 43, Güz 2007, s. 1-32.
 7. Beydili (Memmedov), Celal, Türk Mitolojisi-Ansiklopedik Sözlük, Yurt Yayınları, Ankara 2005.
 8. Atnur, Gülhan, “Anadolu, Tatar (Kazan) ve Başkurt Türklerinin
 9. Masallarında İnsan Yeme (Yamyamlık) Motifi”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, 2011, s. 132-151.
 10. Küçük, Abanoz, “Doğu Karadeniz Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalarında Cadı/Obur”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, 2011,
  s. 123-136
 11. Öztürk Bitik, Başak, “Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Cadı, Obur, Büyücü Anlatıları ve Kurgudaki İşlevleri”, Milli Folklor, S. 23, Kış 2011, s. 64-71.
 12. Dülger, Elif, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi`ndeki Büyü, Sihir ve Falın Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Konya 2006.
 13. Düzdağ, Mehmet Ertuğrul, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1972.
 14. Öktem, Emre, “Balkan Vampires Before Ottoman Courts”,
  http://www.cesnur.org/2009/balkan_vampires.htm, (Güncelleme Tarihi: 14.06.2010-Erişim tarihi: 20.06.2013)
 15. Sakaoğlu, Necdet ,“Mezarlık Cadıları”, NTV Tarih Dergisi, Ekim,
 16. İstanbul 2009, s. 66.
 17. Saygı, Osman, “Sarıgöl Folklorundan: Cadılar ve Cadıcılar”, Türk Folklor Araştırmaları, Cilt 7, no. 150, Ocak 1962, s. 2606.
 18. Çağlar, Burhan, “Osmanlı’da Cadılar, Vampirler ve Büyücüler”,
  http://tarihvemedeniyet.org/2012/10/osmanlida-cadilar-vampirler-vebuyuculer/,
  (Güncellendiği Tarih: 20.10.2012-Erişim Tarihi: 20.07.2013).
 19. Aycibin, Zeynep, “Osmanlı Devleti’nde Cadılar Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 24, Ankara 2008, s. 55-69.
 20. Abdülaziz İbn Cemaleddin (1858-1918), Eski Osmanlı Adetleri, Merasimleri, Tabirleri ve Davranışları (Alındığı yer: Haydar Akın, Ortaçağ Avrupası’nda Cadılar ve Cadı Avı, Phoenix Yayınevi, Ankara 2011)
 21. Yaltırık, Mehmet Berk, Journal of History School – Makale